مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan AdvancedWh -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan de Resellers 1 -

Plan de Resellers 2 -

Plan de Resellers 3 -

Plan de Resellers 4 -

Plan Network -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan NetworkWh -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan PremiumWh -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan Standard -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan Started -

Plan Ultimate -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan UltimateWh -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Resellers M1 -

Resellers M2 -

Resellers M3 -

Resellers M4 -

Resellers Ultimate -

Ultimate Premium - 100GB, Transferencia No-Medida, 2 Full CPUs.

Semi-Dedicado 1 - 20GB de espacio en disco.
Transferencia no-Medida.
2 Full CPU.
2gb de memoria ram.

WordPress Hosting Standard -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.